Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest spółka pod firmą EWPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki lub adres mailowy: sklep@koparki.pl

Podane dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-mail będą przetwarzane w celu:

  1. pobrania oferty na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz f) z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO) (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie sobie ochrony prawnej),
  2. rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz braku zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@koparki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki.