REGULAMIN PROMOCJI
„SKORZYSTAJ Z RABATU NA ZESTAW SERWISOWY KOPAREK MARKI CASE ORAZ TEREX”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej: „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „SKORZYSTAJ Z RABATU NA ZESTAW SERWISOWY KOPAREK MARKI CASE ORAZ TEREX”.
 2. Promocja jest organizowana przez spółkę pod firmą „EWPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Poznańskiej 152, (62-052) w Komornikach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150131, NIP: 7771739474, REGON: 630781596, (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja odbywa się na stronie internetowej: https://czesci-do-koparek.pl
 4. Promocja obowiązuje na stronie internetowej, wskazanej w ust.3 powyżej od dnia 20 marca do 28 grudnia 2023 roku  (dalej jako: ”Czas trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest promowanie filtrów i olejów (dalej jako: „Produkty Promocyjne”).

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Organizator nie umożliwia wzięcia udziału w Promocji:
  a) konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
  b) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie mającej charakteru zawodowego). (dalej jako: „Uczestnik promocji”).
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i obejmuje podmioty spełniające warunki Regulaminu.
 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są filtry i oleje dostępne na stronie internetowej: www.koparki.pl
 4. W ramach Promocji Uczestnik promocji dokonujący w Czasie trwania Promocji rejestracji na stronie: https://czesci-do-koparek.pl otrzyma na podany adres e-mail ofertę wraz kodem rabatowym umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym pod adresem: www.koparki.pl zakupu Produktów Promocyjnych w promocyjnej cenie, która ulegnie obniżeniu o 20% dla filtrów i 10% dla olejów w zależności od ich dostępności.
 5. Promocja dotyczy sprzedaży internetowej.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami w sklepie internetowym.
 7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy.
  Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie transakcji bezgotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik promocji ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: sklep@koparki.pl
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik promocji zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że Uczestnik promocji wybrał inny sposób komunikacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik promocji ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika promocji do Promocji domniemywa się, iż Uczestnik promocji zaakceptował jego treść. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika promocji lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika promocji w ramach udziału w Promocji oraz w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu promocji. 
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://czesci-do-koparek.pl